ขอเชิญชมนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
พิธีถวายพานพุ่ม
คำกล่าวราชสดุดี + รายละเอียดงาน
เทิดพระเกียรติ ร.4
นิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ ร.9
นิทรรศการ
นิทรรศการด้านวิชาการ
นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายใน
กิจกรรมเยาวชน
นิทรรศการ 8 ภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาธรณวิทยา
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาสถิติี
นิทรรศการ 4 ศูนย์ฯ
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.)
ศูนย์วัสดุศาสตร์
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ
 
เข้าสู่ระบบสำหรับคณะกรรมการ
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการโครงการนวัตกรรม
คณะกรรมการดำเนินงาน
 
 
 
 
เว็บไซต์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายการมองเมืองเหนือ ช่อง ๑๑ NBT สนทนาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖
แผ่นพับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประขำปี 2556 [1]
แผ่นพับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประขำปี 2556 [2]
 
 
 
ประกาศผลรางวัลกิจกรรม ปี พ.ศ.2556
1. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
7. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
8. การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปี พ.ศ.2556
พิธีเปิดและพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี
กิจกรรม-บรรยากาศทั่วไป
บริเวณนิทรรศการ
พิธีปิดงาน
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปี พ.ศ.2554
พิธีเปิดบริเวณโถง 40 ปี
พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี
กิจกรรม-บรรยากาศทั่วไป
บริเวณนิทรรศการ
พิธีมอบรางวัล
มอบรางวัล Sci-Show
มอบรางวัลนวัตกรรม
มอบรางวัลภาพวาดการ์ตูน
มอบรางวัลภาพวาดจินตนาการ
มอบรางวัลกระบวนการแก้ปัญหา
มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
พิธีปิดงาน