CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับสมัครโรงเรียนละ 1 ทีมในแต่ละระดับชั้นเท่านั้น
สมัครรอบคัดเลือกในระบบตั้งแต่วันที่ 19 มิย-28 กค 60
แข่งขันรอบคัดเลือกวันที่ 17 ส.ค. 60 โดยสมัครทาง http://scw.science.cmu.ac.th/student_activity.php
**ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าแข่งขันอีกครั้งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่แข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง website

 

กำหนดการ

ระดับประถมศึกษา
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
สถานที่: ห้อง BB 1100 ภาควิชาชีววิทยา
08.30 น. ลงทะเบียน (รอบที่ 1) 
09.00-11.00 น. แข่งขันตอบปัญหา (รอบที่ 1) 
ประกาศผล (รอบที่ 1) หน้าห้องสอบ ภายหลังการแข่งขัน 
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
สถานที่: ห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี
08.30 น. ลงทะเบียน (รอบที่ 2) 
09.00-10.00 น. แข่งขันตอบปัญหา (รอบที่ 2) 
ประกาศผล (รอบที่ 2) และพิธีมอบรางวัลภายหลังการแข่งขัน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
สถานที่: ห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี
08.30 น. ลงทะเบียน (รอบที่ 1) 
09.00-11.00 น. แข่งขันตอบปัญหา (รอบที่ 1) 
ประกาศผล (รอบที่ 1) หน้าห้องสอบ ภายหลังการแข่งขัน 
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
สถานที่: ห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี
10.00 น. ลงทะเบียน (รอบที่ 2) 
10.30-12.00 น. แข่งขันตอบปัญหา (รอบที่ 2) 
ประกาศผล (รอบที่ 2) และพิธีมอบรางวัลภายหลังการแข่งขัน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
สถานที่: ห้อง PB 2100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ
08.30 น. ลงทะเบียน (รอบที่ 1) 
09.00-11.00 น. แข่งขันตอบปัญหา (รอบที่ 1) 
ประกาศผล (รอบที่ 1) หน้าห้องสอบ ภายหลังการแข่งขัน 
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
สถานที่: ห้อง SCB 1100 อาคาร 30 ปี
12.30 น. ลงทะเบียน (รอบที่ 2) 
13.00-15.00 น. แข่งขันตอบปัญหา (รอบที่ 2) 
ประกาศผล (รอบที่ 2) และพิธีมอบรางวัลภายหลังการแข่งขัน 

 

โดยขอชี้แจง รายละเอียดการสมัครดังนี้

  1. การสมัครผ่านระบบออนไลน์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560  เข้าไปที่ http://scw.science.cmu.ac.th/student_activity.php 
  2. สามารถ Download หลักเกณฑ์และรายละเอียดกิจกรรมได้ตามชื่อหัวข้อประเภทการประกวดและการแข่งขัน
  3. หากโรงเรียนต้องการที่พัก ให้ Download แบบฟอร์มการจองที่พัก และส่งไปให้ฝ่ายประสานงานที่พักทางโทรสาร หมายเลข 053-222268  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  หรือติดต่อ คุณกรวรรณ  แก้วสม   โทรศัพท์ 053-943320

        ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น. จะมีพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนและนักเรียนร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพิธีการ จึงขอความกรุณาแจ้งชื่อผู้เข้าพิธีที่ คุณปัทมา  จักษุรัตน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 053-943308-9

กิจกรรมที่จัด