CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

- ระดับประถมศึกษา

สมัครรอบคัดเลือกในระบบตั้งแต่วันที่ 19 มิย-28 กค 60
สมัครทาง http://scw.science.cmu.ac.th/student_activity.php
โดยเมื่อสมัครผ่านระบบแล้วต้องทำการส่งหัวข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์ ตามแบบฟอร์มใน website
เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกภายในวันที่ 28 ก.ค. 60 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
**ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าแข่งขันอีกครั้งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ประกวดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง website

กำหนดการ
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี
เวลา 9.00  - 12.00 น. ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี
เวลา 15.00 น. ประกาศผล ลงทะเบียนรับรางวัลและเกียรติบัตร และพิธีมอบรางวัล ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี

 

โดยขอชี้แจง รายละเอียดการสมัครดังนี้

  1. การสมัครผ่านระบบออนไลน์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560  เข้าไปที่ http://scw.science.cmu.ac.th/student_activity.php 
  2. สามารถ Download หลักเกณฑ์และรายละเอียดกิจกรรมได้ตามชื่อหัวข้อประเภทการประกวดและการแข่งขัน
  3. หากโรงเรียนต้องการที่พัก ให้ Download แบบฟอร์มการจองที่พัก และส่งไปให้ฝ่ายประสานงานที่พักทางโทรสาร หมายเลข 053-222268  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  หรือติดต่อ คุณกรวรรณ  แก้วสม   โทรศัพท์ 053-943320

        ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น. จะมีพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนและนักเรียนร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพิธีการ จึงขอความกรุณาแจ้งชื่อผู้เข้าพิธีที่ คุณปัทมา  จักษุรัตน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 053-943308-9

กิจกรรมที่จัด