CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

       1) ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์

       2) ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์

       3) ชุมนุมนักธรณีรุ่นเยาว์

       4) ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

       5) ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์

       6) ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์

       7) ชุมนุมนักปักษีวิทยารุ่นเยาว์

       8) ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์

       9) ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์

      10) ชุมนุมนักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์

      11) ชุมนุมนักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์

รับสมัครโดยตรงผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์
โดยเปิดระบบสมัครในระบบตั้งแต่วันที่ 19 มิย-21 กค 60
สมัครทาง http://scw.science.cmu.ac.th/student_activity.php

กำหนดการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 
เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ณ ชั้น 1 อาคาร 30 ปี
เวลา 8.00  - 12.00 น. ติดตั้งชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ณ ชั้น 5 อาคาร 30 ปี
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 
เวลา 10.00 น. ประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ณ ชั้น 1 อาคาร 30 ปี

 

 โดยขอชี้แจง รายละเอียดการสมัครดังนี้

  1. การสมัครผ่านระบบออนไลน์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560  เข้าไปที่ http://scw.science.cmu.ac.th/student_activity.php 
  2. สามารถ Download หลักเกณฑ์และรายละเอียดกิจกรรมได้ตามชื่อหัวข้อประเภทการประกวดและการแข่งขัน
  3. หากโรงเรียนต้องการที่พัก ให้ Download แบบฟอร์มการจองที่พัก และส่งไปให้ฝ่ายประสานงานที่พักทางโทรสาร หมายเลข 053-222268  ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  หรือติดต่อ คุณกรวรรณ  แก้วสม   โทรศัพท์ 053-943320

        ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น. จะมีพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนและนักเรียนร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพิธีการ จึงขอความกรุณาแจ้งชื่อผู้เข้าพิธีที่ คุณปัทมา  จักษุรัตน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 053-943308-9

กิจกรรมที่จัด