CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

กิจกรรม ณ คณะสังคมศาสตร์ “วิทยาศาสตร์ในสังคมศาสตร์”

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์

1) เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics and Space Technology)

2) แบบจำลองสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ (Weather and Climate Models)

3) สังคมวิทยาว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sociology of Science and Technology)

กิจกรรมที่จัด