CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

กิจกรรม ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่ : ลานกิจกรรมภาควิชา

1) นำเสนอผลิตภัณฑ์เซรามิกและแผนผังกระบวนการผลิต

2) นำเสอนผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแผนผังกระบวนการผลิต

3) นำเสอนผลิตภัณฑ์เส้นใยและแผนผังกระบวนการผลิต

4) แผนผังกระบวนการผลิตพลังานทางเลือก

5) แผนผังกระบวนการผลิตและการแปรรูปโลหะ

6) แผนผังกระบวนการพัฒนาทางด้านปิโตรเคมี

กิจกรรมที่จัด