CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

กิจกรรม ณ ภาควิชาเคมี

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น.
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

1)  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สถานที่: ห้องสันทนาการ (CB 1112)

2) อาหารและยา สถานที่: ห้อง Lab BCT1 และ CB 1113

3)  พอลิเมอร์ชีวภาพ สถานที่: ห้องนวัตกรรม (CB 1126)

4)  Lab Safety สถานที่: ห้องสันทนาการ (CB 1112)

5)  Science Theatre สถานที่: ห้อง CB 1128

6) Glass Blowing : Art and Science สถานที่: ห้องเป่าแก้ว อาคารเฉลี่ยวอยู่วิทยานุสรณ์

7) Computer Chemistry สถานที่: ห้อง Lab BCT 1

8) นิติวิทยาศาสตร์ สถานที่: ห้อง CB 1113

9) ประชาสัมพันธ์ สถานที่: ลานกิจกรรม เคมี 1

กิจกรรมที่จัด