CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

กิจกรรม ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

1) Physics Show ณ อาคารฟิสิกส์ 1

2) Astro Showcase ห้อง PB1-230

กิจกรรมที่จัด