CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

กิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

1. กิจกรรมเผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. กิจกรรม Science show ตอบคำถาม

สถานที่
หน้าอาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

กิจกรรมที่จัด