CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

กิจกรรมของ ชมรมดาราศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2560 ขึ้น ในกิจกรรมครั้งนี้ทางชมรมดาราศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตโรงเรียนภาคเหนือ 

           ทางชมรมดาราศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทางโรงเรียนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาได้ที่ ชมรมดาราศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือ สแกนใบสมัครส่งมายังอีเมลล์ astronomy.cmu@gmail.com ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ นายกันต์ภิสิฏฐ์ โกสุมศุภมาลา 089-9392915 และ นางสาวปณัฐดา ยะคำ 095-9041114

 

แข่งขันวาดภาพดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     รายละเอียดการแข่งขันวาดภาพดาราศาสตร์กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2560 ชมรมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. กำหนดการ 

     วันที่ 17 สิงหาคม 2560

     08.00 - 08.30 ลงทะเบียน ณ ห้อง SCB2606 ตึก 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     08.30 -11.30 เริ่มกิจกรรมวาดภาพทางดาราศาสตร์

     12.00 ประกาศผล และมอบรางวัล ณ ห้อง SCB2606 ตึก 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

     2.1 กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     2.2 โรงเรียนสามารถส่งได้ 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิก 1 คน 

3. เกณฑ์ในการตัดสิน

     3.1 ความสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด ( 20% )

     3.2 ความสวยงามและองค์ประกอบศิลป์ ( 20% )

     3.3 ความคิดสร้างสรรค์ ( 20% )

     3.4 ความถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์ ( 20% )

     3.5 เนื้อหาสาระของชิ้นงาน ( 20% )

4. หัวข้อในการวาดภาพ 

     เรื่อง “ดาราศาสตร์ไทยในอนาคต”

 

การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2560 ชมรมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. กำหนดการ 

     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 

     08.00-08.30 ลงทะเบียน ณ ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     08.30-11.30 เริ่มกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ รอบที่ 1

     11.30-12.00 ประกาศผลผู้เข้ารอบ

     13.00-15.00 แข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ รอบที่ 2

     15.30-16.00 ประกาศผลและมอบรางวัล ณ ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

     2.1 กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     2.2 โรงเรียนสามารถส่งได้ 1 ทีม ประกอบด้วย สมาชิก 2 คน 

3. เกณฑ์ในการตัดสิน 

     31 การแข่งขันในรอบที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 60 ข้อ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้ทำข้อสอบ แล้วนำคะแนนมารวมกันเป็นคะแนนทีม คัดทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับเพื่อเข้าสู่รอบที่ 2

     3.2 การแข่งขันในรอบที่ 2 เป็นการตอบปัญหา จำนวน 20 ข้อ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับ จะได้รับรางวัล

     3.3 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด 

     3.4 เนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขันคือ ความรู้ทั่วไปทางดาราศาสตร์และการดูดาวเบื้องต้น 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

Download เอกสารการสมัครและแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้ที่นี่

 

กิจกรรมที่จัด