CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิทรรศการนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
สถานที่ : ลานโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

จัดโดย

1. หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
• Green City & Smart Environment (ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
• นวัตกรรมวัสดุ (ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์)
• Smart Bees (ภาควิชาชีววิทยา)
• การรู้จำภาพอักษรธรรมล้านนาที่จารในคัมภีร์ใบลานบนฐานการจำแนกเชิงลำดับชั้นแบบกึ่งมีผู้สอน (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
• เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีแบบพกพาได้โดยใช้สมาร์ทโฟน (ภาควิชาเคมี)
• การประยุกต์ใช้สถิติในแอพเกม Fruity QC และ 100M Trainer (ภาควิชาสถิติ)
• เครื่องประดับในรูปแบบล้านนาโดยใช้พลอยเนื้ออ่อนในเขตภาคเหนือตอนบน (ภาควิชาธรณีวิทยา)
• Sustainability in Maize Product Management in Chiang Mai (ภาควิชาคณิตศาสตร์)
• ผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชน (ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2. หน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, สวนสัตว์เชียงใหม่, เชียงใหม่ ซู อควาเรียม, สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมที่จัด