CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

นิทรรศการทางวิชาการ

สถานที่ : ลานโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
• หลักสูตร-สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์
• โครงการรับเข้านักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
• โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว.-มช.)

กิจกรรมที่จัด