CONTACT : 053-943314, 053-943318, 053-943309, 053-222180

ลำดับที่ วันที่ / เวลา ชื่อกิจกรรม สถานที่
1 16 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น.
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคาร 30 และตึกเคมี 1 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 1)
2 16 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 8.00 - 12.00 น.
การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ อาคาร 30 ปี และอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 1)
3 17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น.
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคาร 30 ปี และตึก PB ภาควิชาฟิสิกส์ฯ อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 1)
4 17 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
เวลา 8.00 - 18.00 น.
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคาร 30 ปี และอาคาร 40 ปี อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 1)
5 17 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
เวลา 8.00 - 18.00 น.
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคาร 40 ปี (SCB2) อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
6 17 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น.
การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
7 17 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
เวลา 8.00 - 18.00 น.
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) SCB 3100 อาคารอัญมณี อาคารปฏิบัติการเรียนรวม 3 (อาคารอัญมณี SCB3)
8 17 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
เวลา - - - น.
การแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตึก MB ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
9 17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น.
กิจกรรมของ ชมรมดาราศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ อาคาร PB2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
10 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ลานโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
11 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลานโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
12 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.
นิทรรศการทางวิชาการ ลานโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
13 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.
กิจกรรม ณ คณะสังคมศาสตร์ “วิทยาศาสตร์ในสังคมศาสตร์” คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
14 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น.
กิจกรรม ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
15 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น.
กิจกรรม ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น.
กิจกรรม ณ ภาควิชาชีววิทยา ลานศิลาหน้าอาคารชีววิทยา 1 ภาควิชาชีววิทยา
17 17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.
กิจกรรม ณ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาสถิติ
18 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 8.30 - 16.30 น.
กิจกรรม ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
19 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.
กิจกรรม ณ ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี
20 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น.
กิจกรรม ณ ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา
21 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น.
กิจกรรม ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ อาคาร PB1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
22 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น.
กิจกรรม ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
23 17 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น.
กิจกรรม ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
24 18 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น.
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
25 18 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
เวลา 11.30 - 17.30 น.
การแข่งขัน C Programming ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB 301, CSB 307, CSB 308, CSB 100) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์