คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการดำเนินงาน
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน

โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2557  ส่วนภูมิภาค

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.  ชื่อโครงการ  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2557 ส่วนภูมิภาค     คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.  หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
 1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
 4. สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
 6. เขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัด  ภาคเหนือตอนบน  รวม 27 เขต
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 9. คณะ / หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. หน่วยงาน  องค์กร  มูลนิธิ   ทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่างๆ จำนวน  ประมาณ  20  แห่ง
4. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคม และเศรษฐกิจ  จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  เห็นชอบให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4  "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดยได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยโดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน  ในการจัด กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และกระตุ้นประชาชน และเยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประจำ โดยรับผิดชอบเป็นหน่วยงานแกนนำในการดำเนินการจัดงานในส่วนของภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบนมาโดยตลอด และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ได้มีการตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการหมุนเวียนสลับกันเป็นแกนนำในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยครั้งสุดท้ายจัดในปี พ.ศ. 2554

สำหรับในปี พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือเป็นหน่วยงานแกนนำในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่เขตการศึกษาภาคเหนือตอนบน 27 เขต รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โดยได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ และเป็นผู้นำในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิต ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขันในกิจกรรมเยาวชนทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันวาดภาพ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย และกระบวนการแก้ปัญหา ตลอดจนโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย โดยจะส่งผลการประกวดและแข่งขันของเยาวชนที่ชนะเลิศให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศที่กรุงเทพฯ ต่อไปซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ เยาวชนไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้มีผู้ สนใจ และตระหนักถึงความสำคัญ และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานอย่างกว้างขวาง อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ตลอดจนนำเสนอบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาคที่พร้อมในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้น

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานการค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐ และเอกชน
4. เพื่อสนับสนุน และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งของการพัฒนา เยาวชนของชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปได้มีส่วนร่วม และให้ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม

6.  ระยะเวลาจัดงาน     ระหว่างวันที่  18-20  สิงหาคม  2557

7.  สถานที่จัดงาน     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.  กิจกรรมที่จัด

 1. พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4                          “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
 3. นิทรรศการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 4. นิทรรศการด้านวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์
 5. นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายใต้หัวข้อที่กำหนด
 6. ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
 7. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
 8. ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
 9. ประกวดวาดภาพการ์ตูน
 10. ประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
 11. แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 12. การแข่งขันกระบวนแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 13. ประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
 14. ประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
 15. นิทรรศการทางวิชาการของภาควิชาต่างๆ 8 ภาควิชา ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ , ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ  และศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

9.  แผนการดำเนินงาน

1. คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการทางวิชาการ 
คณะกรรมการฝ่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมเยาวชน 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานนักศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการฝ่ายประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย 
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการฝ่ายประกวดกิจกรรมชุมชนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการฝ่ายโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการทางวิชาการของภาควิชาต่างๆ 8 ภาควิชา, ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์, ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ, ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ

2. คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการ วางแผนเตรียมงานและดำเนินกิจกรรม เพื่อประสานงานระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การจัดเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. การประชาสัมพันธ์

จัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์ เผยแพร่การจัดงาน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ สูจิบัตร 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ และผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทำป้ายโฆษณา (Cut out)

4. ประเมินผลการจัดงานฯ ของคณะกรรมการดำเนินการทุกฝ่าย

5. ส่งรายงานผลการจัดงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภายในเวลาที่กำหนด

10.  กลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในเขตพื้นที่การศึกษา 27 เขต ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2. ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
3. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ทราบถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้สู่สังคมและชุมชน
3. นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เกิดการประสานงานด้านวิชาการระหว่างหน่วยงาน และโรงเรียนต่างๆ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป
5. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ให้ความร่วมมือกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน และท้องถิ่นต่อไป
12.  กำหนดการจัดงานโดยสังเขป
มิถุนายน – สิงหาคม 2557

ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

15 สิงหาคม 2557

ติดตั้ง/และดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

18 – 28 สิงหาคม 2557

พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดงาน

18 – 20 สิงหาคม 2557

แสดงนิทรรศการ  การแสดงกิจกรรมต่างๆ และการประกวดแข่งขันต่างๆ

20 สิงหาคม 2557 ประกาศผลการประกวดแข่งขันต่างๆ และพิธีมอบรางวัล