ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564