ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ดูรายการข่าวทั้งหมด >>

สูจิบัตร
รายละเอียดกิจกรรม

*** เงื่อนไข ***

ต้องลงทะเบียนร่วมงานก่อน จึงจะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้

กำหนดการ
พิธีถวายพานพุ่มสักการะและพิธีเปิด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2564
วันพุธที่  18  สิงหาคม  2564
ณ ห้อง SCB 2100 และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

เวลา

กิจกรรม

9.30 น.

ลงทะเบียนผู้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ

10.09 น.

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายราชสดุดีพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ถวายพานพุ่มสักการะตามลำดับ

10.19 น.

พิธีเปิดงาน
-  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน
-  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 ราย

10.29 น.

เยี่ยมชมตัวอย่างนิทรรศการผลงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์

การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง SCB 2100 : เครื่องแบบปกติขาว หรือ สูทสากล                            
การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ : ชุดสุภาพ  
ถ่ายทอดสดผ่านระบบ FB : https://www.facebook.com/science.cmu  และ Zoom ID 979 1486 8566

 


วันที่ 27-28 สิงหาคม 2564 ถ่ายทอดสด (Live)

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

วลา

พิธีกรดําเนินรายการช่วงเช้า ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง

8.30-8.35 น

พิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

8.35-8.45 น.

ประมวลภาพพิธีวางพานพุ่มเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

8.45-9.00 น.

แนะนํากิจกรรมภาพรวมทั้งคณะ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฯลฯ

9.00-9.50 น.

ถ่ายทอดสด การเสวนาวิชาการนักวิทย์ จากฝ่ายนิทรรศการทางวิชาการ

9.50-10.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 1 และแนะนําสาขาอัญมณีวิทยา

10.00-10.50 น.

ถ่ายทอดสด การตอบปัญหาทางอัญมณีวิทยา จากสาขาอัญมณีวิทยา

10.50-11.00 น.

แนะนําภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

11.00-11.50 น.

ถ่ายทอดสด “Remote Controlled Robot Buggy” จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

11.50-12.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 2 และแนะนําภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

12.00-12.50 น.

 ถ่ายทอดสด แนะนําคณะวิทยาศาสตร์ จากฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

วลา

พิธีกรดําเนินรายการช่วงบ่าย สุจิต จําหมาย และ กฤติน เกษดี

12.50-13.00 น.

แนะนําสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

13.00-13.45 น.

ถ่ายทอดสด “Pre SIT Talk” จากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

13.45-13.55 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 3 และแนะนํากิจกรรมเยาวชน (ตอบปัญหา)

13.55-14.15 น.

ถ่ายทอดสด กิจกรรมตอบปัญหา จากฝ่ายกิจกรรมเยาวชน

14.15-14.20 น.

แนะนําสาขาวิทยาการข้อมูล

14.20-15.00 น.

ถ่ายทอดสด การประกวดนวัตกรรม ทางวิทยาการข้อมูล จากสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

15.00-15.10 น.

แนะนําภาควิชาสถิติ

15.10-16.00 น.

ถ่ายทอดสด นิทรรศการเกี่ยวกับสถิติ จากภาควิชาสถิติ

16.00-16.10 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 4 และแนะนําภาควิชาเคมี

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

วลา

พิธีกรดําเนินรายการช่วงเช้า อ.ดร.แสนคํา นุเสน และภริดา โพสลี

8.45-9.00 น.

แนะนํากิจกรรมภาพรวมทั้งคณะ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฯลฯ

9.00-9.50 น.

ถ่ายทอดสด กิจกรรม big data เปลี่ยนโลกและสถิติกับดาราศาสตร์ จากภาควิชาสถิติ

9.50-10.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 5 และแนะนําภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

10.00-10.50 น.

ถ่ายทอดสด กิจกรรม Science show จากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

10.50-11.00 น.

แนะนําภาควิชาธรณีวิทยา

11.00-11.50 น.

ถ่ายทอดสด การตอบปัญหาทางธรณีวิทยา จากภาควิชาธรณีวิทยา

11.50-12.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 6

12.00-12.50 น.

เปิดวีดีโอแนะนําคณะวิทยาศาสตร์ และภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วลา

พิธีกรดําเนินรายการช่วงบ่าย  ผาแพงเมือง สุขเกษม และ สุธิดา ลือชัย

12.50-13.00 น.

แนะนําศูนย์วิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

13.00-13.50 น.

ถ่ายทอดสด กิจกรรม จากห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุนาโน

13.50-14.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 7 และแนะนําภาควิชาชีววิทยา

14.00-14.50 น.

ถ่ายทอดสด แข่งขันตอบคําถามทางชีววิทยา จากภาควิชาชีววิทยา

14.50-15.00 น.

แนะนําภาควิชาคณิตศาสตร์

15.00-15.50 น.

ถ่ายทอดสด แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์

15.50-16.00 น.

ร่วมสนุกแจกรางวัลช่วงที่ 8 และปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ